116 основно училище „Паисий Хилендарски”,

с. Яна, общ. Столична, район Кремиковци,

обл. София-град, тел.02/9942301,

e-mail: direktor.116ou@mail.bg


 

    

         ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

         ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


           

          ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

         ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Започна записването на деца в първи клас за учебната 2017/2018 година.

Приемат се деца, подлежащи на задължително обучение, които са навършили или ще навършат 7 години през 2015 година и деца, навършили 6 години през настоящата годинапо желание на родителите.

В училището е открита 1 паралелка – І клас.Учениците ще изучават в задължително избираема подготовка 2 часа български език и литература и 1 час математика. Като първи чужд език ще изучават английски език.

116 ОУ разполага с добра материална база: компютърен кабинет, мултимедия, физкултурен салон, библиотека, бюфет, просторен двор, спортни площадки и съоръжения, които осигуряват добри условия за обучение, спорт и развлечения.

В 116 ОУ работят висококвалифицирани преподаватели в начален и прогимназиален етап на обучение с добра методическа и професионална подготовка.

 

І. Необходими документи за записване в първи клас:

  1. Заявление за записване /по образец/;
  2. Копие на удостоверение за раждане;
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група;
  4. Декларация от родителя, ако детето не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас;

Документите се подават всеки ден от 8,30 ч. до 16,00 ч. в канцеларията на училището. Свободни места прием І клас

 

От ръководството на училището