КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В І КЛАС

За учебната 2017/2018 година

В училището се приемат ученици, които отговарят на следните критерии, със съответните точки, както следва:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ

Брой точки

Необходими документи

1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии. –  43 т.

 • Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
 • Лична карта на един от родителите.

2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община  – 30 т.

 • Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
 • Лична карта на един от родителите.

3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община – 29 т.

 • Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
 • Лична карта на един от родителите.

4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище – 28 т.

 • Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

5. Проверка от Комисията.  Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община  – 20 т.

 • Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Забележка: При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по- голям брой точки

6. Дете, завършило подготвителна група в училището – 20 т.

 • Удостоверява се от училището.

7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т.

 • Удостоверява се от училището по системата АДМИН.

8. Адрес на местоработата на един от родителите на определената за училището прилежаща територия – 10 т.

 • Служебна бележка от работодателя с Изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

9. Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището – 8 т.

 • Служебна бележка от работодателя с Изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

10. Дете с двама починали родители – 22 т.

 • Акт за смърт на родителите.
 • Удостоверение за раждане на детето

11. Дете с един починал родител – 20 т.

 • Акт за смърт на родителя.
 • Удостоверение за раждане на детето

12. Дете с трайни увреждания – 20 т.

 • Удостоверява се с решение на ТЕЛК

13. Дете от многодетно семейство – 20 т.

 • Удостоверение за раждане на децата

14. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.

 • Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане”