От края на 2019 г. 116 основно училище „Паисий Хилендарски“ се включи в изпълнението на Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

„Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г. Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.“

През пролетта на 2020 г. по този проект училището получи 6 броя лаптопи и  един интерактивен дисплей – техника, която във времето на противоепидемични мерки и необходимостта от провеждане на неприсъствено обучение в електронна среда, изключително много подпомага работата на учителите.

 

 

снимки Проект „Училищна пътечка“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA